Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Ewa Jocz – Przedsiębiorstwo JOCZ” z siedzibą w Polsce, 11-520 Ryn, ul. Ratuszowa 38, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8451213328, REGON: 790253166, tel. 87 421 81 03, e-mail: sekretariat@jocz.pl, a ponadto, że:

1. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia/wykonywania umowy oraz umożliwienia
i utrzymywania kontaktu z Klientem, z którym „Ewa Jocz – Przedsiębiorstwo JOCZ” zamierza zawrzeć lub zawarła umowę;

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie/wykonywanie umowy oraz prawnie uzasadniony interes Administratora – umożliwienie i utrzymywanie kontaktu z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO);

3. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu;

4. Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a następnie okres wynikający z przepisów podatkowych, rachunkowych i przepisów dot. okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy;

5. Dane osobowe mogą być lub są udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa takim jak: bank, urząd skarbowy, kancelaria prawna, firmy świadczące usługi doradztwa podatkowego i księgowego itp.;

6. Informujemy, że Pani/Pan ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych;

7. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy z Klientem. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta
i wykonywana;

9. Dane osobowe przetwarzane są w infrastrukturze informatycznej „Ewa Jocz – Przedsiębiorstwo JOCZ”;

10. Kopię danych można uzyskać przekazując takie żądanie na adres: sekretariat@jocz.pl.